תקנון חברת קל- גב סחר בע”מ

 1. מבוא
  • חברת קל-גב סחר בע”מ (להלן, “החברה”),
   ח.פ 51-582569-3 הינה המנהלת והבעלים של אתר האינטרנט (להלן,
   “האתר”) וזה מצוי בבעלותה הבלעדית
   .
  • האתר הינו חנות וירטואלית המיועדת לרכישה של מוצרים
   שונים אותם משווקת החברה
   .
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל
   רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בין החברה לבין
   כל משתמש באתר. התקנון הנ”ל הינו הסכם משפטי מחייב. תקנון זה חל על כל
   שימוש באתר גם אם לא בוצעה רכישה בפועל [להלן
    “פעולה“].
  • הרכישות תתבצענה אך ורק בתחום מדינת ישראל ולא מחוצה לה.
  • נוסח התקנון המתפרסם מעת לעת באתר הוא העדכני ביותר כאשר
   נוסח התקנון המתפרסם באתר הוא הקובע והוא בלבד
   .
  • במצב דברים בו תתגלה סתירה בין תוכן האתר לתקנון זה,
   התקנון הוא הקובע
   .
  • רכישה באתר ו/או גלישה באתר מהווה את אישורך/הסכמתך
   ומהווה ראיה חלוטה כי הסכם זה נקרא על ידך במלואו מוסכם ומאושר על ידך כל
   שימוש באתר המבוצע על ידך מהווה להסכמה לנהוג בהתאם לכללי התקנון והדין חל
   במדינת ישראל
   .
  • אם אינך מסכים לתנאי/הוראות התקנון אינך רשאי לעשות כל
   שימוש באתר
   .
  • אין לעשות באתר שימוש אלא למטרות פרטיות בלבד כל שימוש
   אחר אינו מותר אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב
   .
  • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר
   מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר את
   תקנון זה במלואו או חלקו ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה
   .
  • כמו כן, חל איסור מוחלט לאסוף מידע על משתמשים אחרים או
   על החברה או על התכנים או על כל מידע אחר המפורסם על ידי החברה
   .
  • חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה אשר תפריע או תשבש או
   תמנע או תהא בלתי חוקית באתר החברה
   .
  • החברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לעדכן את תנאי
   תקנון זה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ללא מתן פרסום ו/או הודעה מראש
   .
  • בכל מקום באתר ו/או בתקנון בו קיימת שימוש בלשון זכר
   הכוונה היא לזכר ו/או לנקבה
   .
  • קריאת התקנון ואישורו על ידך מהווה הצהרה  לכל דבר
   וענין שהינך מעל גיל 18 , כשיר מהבחינה המשפטית לבצע פעולות של רכישה מקוונת
   לערוך התחייבויות משפטיות מחייבות וכי הינך מסכים להוראות התקנון ולתנאי
   השימוש באתר כאמור בסעיף 1.7 לתקנון
   ].
  • הינך מסכים בזאת כי המידע המצוי במחשבי החברה יהוו ראיה
   חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר
   .
  • כותרות הפרקים הינן לצורך נוחות בלבד ואין להקיש מהן כל
   משמעות משפטית ו/או פרשנית
   .
  • כתובת החברה המסילה 10 פארק תעשיות ראם  דוא”ל hi@salomonsports.co.il.
 2. מכירה
  • השימוש באתר ייעשה אך ורק אדם מעל גיל 18 הכשיר מבחינה
   משפטית לעשות פעולות משפטיות ולהתחייב במסגרת עסקאות עם החברה ובכלל רשאי
   להשתמש באתר
   .
  • האדם המשתמש באתר זה הוא בעל כרטיס האשראי, והוא בלבד.
   במידה והמשתמש הינו קטין או נדרש אפוטרופוסות לביצוע פעולות מהסוג המבוצע
   באתר זה, הרי שיש לקבל את הסכמת האפוטרופוס החוקי או את הסכמת הורים של קטין
   .
  • ניתן לערוך הזמנות באתר 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.
  • הרכישה מתבצעת באתר מחייבת מילוי מלוא הפרטים האישיים
   כגון כתובת, דוא”ל, מס’ טלפון ולבסוף בביצוע התשלום הינך נדרש למלא שם
   מלא, מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ומספר כרטיס אשראי
   .
  • לתשומת לבך, ההזמנה תיכנס לתוקפה והכל כאמור בהתאם
   להוראות תקנון זה, אך ורק לאחר מתן אישור מחברת האשראי בדבר חיוב הכרטיס
   תועבר תוך 2 ימי עסקים ההזמנה לביצוע
  • אישור בדבר ביצוע ההזמנה יישלח אל כתובת הדוא”ל
   האלקטרוני אשר נרשמה על ידי המשתמש באתר
   .
  • כמו כן תישלח הודעת מכירה המכילה את הפרטים הבאים : השם
   המשתמש, מספר הזהות של המשתמש, הכתובת של המשתמש בארץ, התכונות העיקריות של
   המוצר, מחיר המוצר ותנאי התשלום החלים על העסקה, האופן שבו יכול
   המשתמש/המשתמש יכול לממש את זכותו לבטל את העסקה, שם היצרן וארץ ייצור
   המוצר, מידע בדבר האחריות למוצר, תנאים נוספים החלים על העסקה
   .
  • מחירי המוצרים באתר של החברה הינם מחירים מיוחדים וייתכן
   כי יהיו הבדלי מחירים בין אלו הנקובים באתר לבין אלו הנקובים בערוצי מכירה
   נוספים/אחרים של החברה. יובהר כי המשתמש רשאי לערוך בדיקה מקדמית של
   המחירים, השוואת מחירים, וזאת טרם הרכישה של מוצרים השונים, וכי בדיקה בדבר
   השוואת מחיר המוצר בערוצי המכירה השונים מוטלת על כתפי המשתמש ועליו בלבד
   ולא תהיה לו כל טענה או עילה כנגד החברה ביחס למחיר המוצר
   .
  • מחיר המוצרים כוללים מע”מ בהתאם לשיעורו אשר ייקבע
   על פי החוק מעת לעת
   .
  • מחיר המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. עלות דמי המשלוח
   משתנה בהתאם לסוג ההזמנה, כמות ההזמנה, סוג המוצר ועוד כאשר דמי המשלוח
   ייקבעו במועד ההזמנה
   .
  • דמי המשלוח אינם כוללים משלוח אל מחוץ לישראל וכן במקרים
   בו יבקש המשתמש הובלה מיוחדת [כמות, סוג מוצר מסוים, רשאית החברה לגבות
   תשלום נוסף בהתאם לסוג ההובלה] ולא תהא למשתמש כל טענה מכל מין ו/או סוג
   שהוא ביחס לכך
   .
  • כל הסחורה המופיעה באתר מכל מין ו/או סוג שהוא שייכת
   לחברה ולה בלבד
   .
  • במקרה של הבדלים בין תיאור המוצר המופיע באתר בכתב לבין
   תמונתו המופיעה באתר, ייקבע תיאור המוצר בכתב כפי שיופיע בצד המוצר באתר
   .
  • החברה תשתדל בכל עת כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו
   במלאי במחסניה. חרף זאת ייתכנו מקרים בהם מוצר המופיע באתר אזל מהמלאי. במצב
   דברים כזה, אי הימצאותו של מוצר במלאי החברה, יושב סכום התשלום המלא בו חויב
   המשתמש בלבד וזאת לא יאוחר משבעה ימי עסקים. מוסכם בזאת כי במצב האמור לעיל,
   לא יקנה כל עילת תביעה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי החברה
   .
  • יודגש כי החברה תעשה מאמץ לעדכון האתר והמלאי המופיע
   באתר אולם במקרה ותהיה טעות לא תהא למשתמש כל עילה או טענה מכל מין ו\או סוג
   שהוא כנגד החברה
   .
  • החברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מוצרים
   שונים וכן לשנות את מחירי המוצרים, הקמת מבצעים, ביטול מבצעים, הנחות, קופון
   ועוד והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה
   .
  • מעת לעת החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
   לבצע הנחות או מבצעים חלקם ייעודיים לקבוצות משתמשים מסוימות\ייחודיות וזאת
   בין היתר אך לא רק באמצעות שימוש בשוברים (להלן,”שוברים”)
  • השימוש בשובר הינו בהתאם לתנאים המופיעים בפרסום השובר
   או על גביו (תוקף השובר, אחוז ההנחה, כמות המצויה במלאי, כמות מימושי השובר,
   כפל מבצעים)
   .
  • החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בשובר כאשר שינויים
   מהותיים בתנאיו תפורסם באתר ובערוצי הפרסום השונים והרלוונטיים של החברה
   .
 3. רישום לאתר מדיניות פרטיות
  • המשתמש יהא רשאי להירשם כמנוי לאתר החברה כך שבמועד
   ההרשמה ולאחר מילוי פרטיו של המשתמש כמפורט באתר, מאשר ומסכים בזאת המשתמש כי
   החברה תכניס אותו לרשימת הדיוור שלה וכן הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך שתשלח
   לכתובת הדואר אלקטרוני שלו ו/או במסרון לטלפון נייד שלו הודעות בדבר מבצעים,
   הנחות, קופונים, הודעות בדבר פעילות האתר וכן כל דיוור פרסומי או דיוור
   שיווקי וזאת בהתאם לקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’
   40), התשס”ח-2008 (“חוק “הספאם”)
  • מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיו האישיים של המשתמש
   ורישומו לאתר מהווה הסכמה לכך שהחברה תאסוף ותשתמש במידע אשר ייאסף אודות
   השימוש של המשתמש באתר וזאת לצורכים סטטיסטיים או שליחת דיוור שיווקי או
   התאמת התוכן השיווקי עבור המשתמש במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול
   השירות או השיווק או שליחת משובים
   .
  • המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה והחופשית להעביר את
   פרטיו לצורכי דיוור, קבלת מבצעים והטבות באמצעי המדיה השונים ביניהם אך לא
   רק: מסרון ודואר אלקטרוני. המשתמש זכאי בכל עת שיחפוץ בכך להסירו מרשימת
   התפוצה ע”י לחיצה על קישור כפתור ההסרה ואישור ההסרה
   .
  • בהסכמת לשימוש באתר זה אתה נותן את הסכמתך מרצונך הטוב
   והחופשי כי החברה תהא רשאית לאסוף מידע אודותיך וכי אתה מצהיר כי המידע
   שתמסור לחברה יהא נכון ומדויק
   .
  • החברה נוקטת באבטחת מידע סבירים ומקובלים על מנת לשמור
   את המידע אשר נמסר לה על ידך ו/או הנאסף אודותיך
   .
  • אתה נותן את הסכמתך להעברת המידע לצדדים אחרים העובדים
   עם החברה או למענה והכל על מנת לערוך חווית קניות טובה ו/או לשיפור השירות
   ו/או לצרכים סטטיסטיים
   .
  • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל טענה מכל סוג או
   מין שהוא ביחס לחברה בקשר למסירת המידע ו/או הפרטים אודותיו לרבות מכח חוק
   הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981
   .
 4. אספקה
  • האספקה תבוצע בהתאם למוסכם בין החברה למשתמש בעת ביצוע
   ההזמנה. האספקה יכולה להתבצע לכתובת האספקה אותה ימסור המשתמש בעת הרכישה
   באמצעות חברת שליחויות או לנקודת איסוף או לנקודת איסוף בחנות של החברה
  • חברה תעשה מאמצים כי המוצר יסופק  לא יאוחר מ – 30
   ימי עסקים מיום קבלת אישור מחברת האשראי בדבר קבלת מלוא התשלום בגין המוצר
   .
  • יצוין כי זמן האספקה הינו זמן משוער וכי ייתכנו שינויים
   אשר אינם תלויים בחברה אלא קשורים ל”כח עליון”, מלחמה, שביתה,
   כמות ההזמנה, אזורים בעלי רגישות ביטחונית ועוד. אספקת הסחורה תהא רק בימי
   עסקים  בלבד [לא כולל ערבי חג, חגים ומועדים] א—ה בין השעות
    08:30-22:00
   .
  • למען הסר ספק, ימי מלחמה ו/או השבתה ו/או עיצומים ו/או
   כוח עליון לא יבואו במניין ימי העסקים כאמור בתקנון זה ומועד האספקה ידחה
   לאותו מספר הימים. במקרה כזה לא תהא למשתמש כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא
   ביחס למועד האספקה אשר יידחה בהתאם לאותם ימים
   .
  • מקרה של עיכוב באספקה למשתמש של מוצר מעבר למועד האספקה
   כאמור בתקנון זה, תיידע החברה את מועד האספקה החדש כל עוד מועד זה אינו
   מאוחר ב- 14 ימי עסקים נוספים. במקרה של עיכוב באספקת המוצר לא תהא למשתמש
   כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לעיכוב באספקת המוצר
   .
  • כמו כן, מוסכם בזאת כי באזורים בהם תהא רגישות ביטחונית
   או כל מניעה אחרת לאספקת הסחורה לכתובת המשתמש, תהא החברה רשאית לדרוש
   מהמשתמש למסור לה כתובת חלופית לצורך ביצוע האספקה כאשר החברה תעשה השתדלות
   לבצע את האספקה למקום הקרוב ביותר לכתובת הראשונית של המשתמש או למקום קרוב
   למוסכם בין הצדדים לביצוע אספקת ההזמנה
  • בעת קבלת המוצר רשאית החברה לדרוש נוכחותו של בעל כרטיס
   האשראי בעת מסירת המוצר ו/או לחילופין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לדרוש
   הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או לדרוש את חתימתו של בעל כרטיס
   האשראי על גבי אישור כתנאי למסירה המוצר. במקרה ולא יפעל המשתמש בהתאם
   לדרישתה של החברה, לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג או מין שהוא. במקרה
   כזה החברה תהא רשאית שלא למסור את המוצר המשתמש יתאם שליחות נוספת ויחויב
   בדמי שליחות נוספת
   .
 5. החזרה/ביטול עסקה
  • משתמש/משתמש אשר ערך הזמנה באתר זה רשאי לבטל את ההזמנה
   בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת
   הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו בלבד
   .
  • ביטול עסקה ייעשה בפנייה באחת החלופות המפורטות להלן:

5.2.1 באמצעות
פניה בדרכים הבאות

5.2.2 באמצעות
שליחת דואר רשום להחברה רח’ המסילה 10 פארק ראם
.

5.2.3 באמצעות
הודעת לדואר האלקטרוני של החברה hi@salomonsports.co.il

5.2.4 באמצעות
שליחת מכתב בפקסימיליה שמספרה 08-8692733

5.2.5 באמצעות
אתר האינטרנט של החברה

 • לאחר שליחת הודעת הביטול בטווח הזמנים המנויים בתקנון זה
  והקבועים בחוק, על המשתמש לוודא כי המוצר הגיע למשרדי החברה עד ולא יאוחר
  מהמועדים המנויים בתקנון זה ובהתאם לחוק. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי רק
  הגעה בפועל של המוצר למשרדי החברה עד ולא יאוחר מהמועדים המנויים בתקנון זה
  יזכו את המשתמש בזכות ביטול כאמור בחוק ובתקנון
  .
 • בעסקה מרחוק רשאי כל משתמש לבטל את העסקה וזאת תוך 14 יום
  ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי המכירה כנדרש על פי חוק [
  השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;התכונות העיקריות של
  המוצר, מחיר המוצר, תנאי התשלום החלים על המכירה, האופן ביטול המכירה] – לפי
  המאוחר מבין השניים
  .
 • אדם בעל צרכים מיוחדים או אזרח ותיק [מעל גיל 65 שנים] או
  עולה חדש – תקופת הביטול תוארך לארבעה חודשים מיום עשיית המכירה או ממועד
  קבלת המוצר או לפי דף מכירה שיתקבל לדואר אלקטרוני בצירוף חשבונית והכל בהתאם
  לחוק – לפי המאוחר מבין השניים. האמור בסעיף זה הינו בכפוף להצגת תעודה בדבר
  נכונות היותו בעל מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש
  .
 • החזרה של הלבשה והנעלה תקופת החזרה תהא יומיים במקום
  14 ימים
  .
 • ביטול עסקה עקב פגם במוצר – פגם
  בייצור בלבד ולא נזק שגרם המשתמש למוצר – או עקב אי התאמה בין המוצר שהתקבל
  לבין התיאור המוצר בכתב המופיע באתר, תשיב החברה את מלוא הסכום ששולם על ידי
  המשתמש כולל דמי האספקה וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הסחורה מאת המשתמש.
  למשתמש לא תהא כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא לאחר השבת מלוא התמורה ששולמה
  עבור המוצר ע”י החברה
  .   
 • זכות החלפת בשל אי התאמה של מידת הנעל או הביגוד – ניתנת
  בזכות זכות החלפה למידה אחרת של אותה הנעל שנרכשה או אותו ביגוד בדיוק. זכות
  ההחלפה בכפופה למתן הודעה בכתב עד ולא יאוחר מ- שני ימי עסקים מיום קבלת
  המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש. במקרה ובו לא יהא במלאי
  החברה את אותה המידה אליה מבקש המשתמש להחליף הרי שהמשתמש יהא זכאי לקבלת
  החזר כספי בשווי הרכישה של אותו המוצר כפי שהיה בעת הרכישה. במקרה דנן, לא
  תהא למשתמש כל טענה והוא מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל
  מין ו/או סוג שהיא
  .
 • יודגש כי קיימת אפשרות במקרה האמור בסעיף 5.7 לעיל לבצע
  את ההחזרה של המוצר לצורך החלפת המידה באמצעות שליח בעלות מופחתת הכל בתיאום
  עם החברה לפי מחירון השליחויות כפי שיהא מעת לעת
  .
 • מקרים בהם לא תתאפשר החזרת המוצר:
  • במידה והמשתמש השתמש במוצר .
  • במידה והמשתמש פתח את אריזתו המקורית של המוצר
  • במידה בו ייוצר במיוחד עבור המשתמש.
  • הלבשה תחתונה
  • בגדי ים.
 • במקרה של אי התאמה בין המוצר אשר הוזמן על ידי המשתמש
  באתר [לפי תיאורו בכתב] לבין המוצר שהתקבל בפועל אצל המשתמש או במקרה של פגם
  במוצר, יתקבל זיכוי מלא ללא גביית דמי ביטול
  .
 • למען הסר ספק, טעות בהזמנת המוצר אשר נערכה ע”י
  המשתמש לא תיחשב כאי התאמה אלא כביטול המזכה את החברה בדמי ביטול כאמור לעיל
 • במקרה בו תהא חס וחלילה תחול טעות בפרסום מוצר לגבי
  תיאורו או מחירו הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לא תהא למשתמש שום טענה
  מכל מין ו/או סוג היא ביחס לביטול ההזמנה
  .
 • הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ליצירת קשר,
  כתובת , כתובת דואר אלקטרוני, צילום חשבונית
  .
 • דמי הביטול – במקרה
  של ביטול תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לא כולל
  דמי אספקה) או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם
  מכירה
  בהנחה
   – החזר יבוצע בהתאם לחוק ועל פי תנאי המכירה ובהתאם לסכום
  ששולם בפועל
  .
 • אופן החזרת המוצר– תיעשה
  כשהוא באריזתו המקורית כאשר לא נעשה שימוש במוצר כלל, ללא הסרת תווית, העתק
  מהחשבונית בגין המעידה על רכישת המוצר באת הודעה בדבר ביטול כאמור בתקנון זה
  .
 • במקרה בו תיווצר תקלה טכנית מכל מין ו/או סוג שהוא באתר,
  בכך תגרם מניעה לשימוש באתר ו/או עיכוב ו/או עצירת הפעילות השוטפת, הרי
  שהמשתמש מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא
  .
 • התגלה כי הפרטים אשר מלואו באתר על ידי המשתמש אינן
  נכונים הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את חברתו באתר ו/או לפעול כנגדו
  בכל דרך חוקית והמשתמש מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין
  ו/או סוג שהיא
  .
 1. שירות משתמשים
  • נציגי החברה עומדים לרשותך בימים א-ה בין השעות
   08:00-16:00 למענה לשאלות בכל הנוגע לשאלות בדבר המוצר. פרטי ההתקשרות של
   מחלקת שירות המשתמשים הינה:  דואר אלקטרוני hi@salomonsports.co.il
   .
 2. אחריות למוצר

 

 • כל מוצר מגיע עם תעודת אחריות חיצונית לאריזתו המקורית
  תנאי האחריות ייקבעו ע”ג תעודת האחריות לגבי כל מוצר בנפרד.  תעודת
  האחריות מפורסמת בגין כל מוצר ומוצר באתר
  .
 1. שונות
  • שירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. המשתמש מצהיר ומסכים
   בזאת  כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין ואו סוג
   שהוא ביחס לאתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו
   .
  • החברה תשתדל לעשות מאמצים רבים לצורך שמירת תקינות
   פעילות האתר ורצף פעילותו.  חרף זאת החברה איננה מתחייבת כי האתר יעבוד
   כסדרו ללא הפסקות ו/או תקלות . החברה לא תהא אחראית לשום נזק ו/או הוצאה
   הנובעים מקלקול ו/או תקלה ו/או השבתה ו/או שיבוש באתר
   .
 2. קניין רוחני
  • כל עיצובים, סימני המסחר, הגרפיקה, הלוגים, המידע,
   המאמרים, המדגמים, המצגות, תמונות, הפטנטים, קטעי הוידאו, מצגות, תמונות וכל
   התכנים מכל מין ו/או סוג שהוא  המופיעים באתר שייכים לחברה ולה בלבד
   .
  • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או
   להשתמש בשום צורה ו/או אופן בשום עיצוב, סימן המסחר, גרפיקה, לוגו, מידע,
   מאמרים, מדגמים, מצגות, תמונות, פטנטים, קטעי וידאו, מצגות ועוד המופיעים
   באתר
   .
 3. התיישנות
  • המשתמש  מסכים ומאשר בזאת כי סעיף זה הינו הסכמה
   בכתב כמשמעה בסעיף 19 לחוק התיישנות, תשי”ח – 1958 (להלן, “חוק
   ההתיישנות”)כאשר מוסכם בזאת כי תקופת התיישנות ביחס כל טענה ו/או דרישה
   ו/או תביעה ביחס לכל פעולה המבוצעת באתר לרבות אך לא רק רכישת מוצרים באתר
   תהא 6  חודשים
   .
 4. סמכות שיפוט
  • מוסכם בזאת המסחר באתר זה יעשה בהתאם לחוקים, לתקנות
   ולצווים החלים במדינת ישראל
   .
  • משתמש מסכים בזאת לתניית שיפוט ייחודית במסגרתה מוסכם
   בין המשתמש לחברה  כי כל סכסוך אשר יתגלע בין הצדדים יובא להכרעה
   בערכאה בית משפט השלום ברחובות – תניית שיפוט ייחודית
   .